коога kooga

Түркчө: kavga
    -ысым
  1. Дүшманча мамиле кылуу же дүшманча сөз айтуу натыйжасында ортого чыккан күрөш, сабаш, тартышуу.

  2. -метафора
  3. Кандайдыр бир максатка жетиш үчүн каржалган чаба, берилген аракет, мүжаделе: Нан табуу коогасы.

«коога» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө