Регистрация

Регистрация

Кыргызча.com сайтына катталуунун бир нече пайдалары бар:

  • Сайт сөздүгүнө өзүңүз жаңы келимелерди кошаласыз.
  • Башкалар кошкон келимелерди кошумчала же өзгөртө аласыз.
  • Келимелердин мааниси, этимологиясы же башка тиешелүү маалыматтарга тиешелүү талкууларды жарата аласыз.
  • Сайтыбызга, кыргыз тилине же жалпы эле лингвистикага тиешелүү форумдарды ачаласыз.
  • Өзүңүз же башкалар жараткан форумдарга катышаласыз.
  • Сайтка кошкон ар бир келиме, жаңы форум же жорум үчүн упайларды топтой аласыз.
  • Келечекте топтогон упайларыңызга жараштуу ар түрдүү белектерге ээ болаласыз.

Саналган мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш үчүн регистрация барагындагы форманы толтуруп жибериңиз жана сайттын администратору аты жөнүңүздүн толуктугун текшергиче күтөтуруңуз.

Сайтыбызда катталган мүчө автоматтык түрдө http://kyrgyzstan.org сайтына да катталуу болуп саналат. http://kyrgyzstan.org мүчөлөрү логин сапатында http://kyrgyzstan.org сайтында катталган өздөрүнүн e-mail адрестерин жана сырсөздөрүн колдонуп http://kyrgyzcha.com сайтына кирип чексиз түрдө колдоноалышат.

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө